+48 512 097 546 biuro@twierdza-krakow.org

TWIERDZA KRAKÓW to:

| pracownie artystów i twórców z różnych dziedzin
| butiki i galerie modowe, spotkania i pokazy z projektantami mody (projektanci i designerzy)
| sztuki wizualne (grafika, graffiti, design, sztuki plastyczne): galeria otwarta dla młodych twórców, dyskusyjny klub filmowy i fotograficzny
| biura coworkigowe, gdzie w przyjaznej atmosferze biznes spotka się z twórczością.

| działalność komercyjna: biletowane imprezy, klubo-kawiarnie oraz restauracje (wpływy pozwolą na realizację części kulturalnej)
| wydarzenia muzyczne (koncerty, warsztaty i spotkania mistrzowskie)
| promocja czytelnictwa i nowych trendów w literaturze, spotkania autorskie
| współpraca z krakowskimi uczelniami w zakresie organizacji praktyk studenckich i stwarzanie możliwości nabywania doświadczenia zawodowego.

Cele Fundacji

Dziedzictwa Kulturowego Twierdza Kraków

 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza ochrona architektonicznych, krajobrazowych, archeologicznych i innych lokalnych dóbr kultury.
 2. Ochrona i podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz innych niematerialnych dóbr kultury.
 3. Wzmacnianie poczucia tożsamości i więzi emocjonalnych społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym.
 4. Rozpoznawanie, wzmacnianie i rozwijanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych społeczności lokalnej.
 5. Wspieranie rozwoju lokalnej kultury i sztuki oraz wszelkich działań twórczych.
 6. Tworzenie warunków do rozwoju ruchów artystycznych oraz zainteresowania wiedzą, kulturą i sztuką.
 7. Integracja społeczności lokalnej.
 8. Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań i wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
 9. Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań i wydarzeń edukacyjnych.
 10. Podejmowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw społecznych.
 11. Tworzenie form i przestrzeni do współpracy środowisk twórczych, biznesu.
  i podmiotów publicznych.
 12. Stwarzanie warunków dla rozwoju twórczego i przedsiębiorczości.
 13. Inicjowanie, wspieranie i promowanie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej.
 14. Wspieranie i promowanie różnorodności form wyrazu kulturowego.
 15. Wspieranie i promowanie turystyki kulturowej.

Statut Fundacji

Dziedzictwa Kulturowego Twierdza Kraków uchwalony w dniu 15 listopada 2016 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

&1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Dziedzictwa Kulturowego Twierdza Kraków”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Julię Mazur- Żądło, Katarzynę Pałetko i Łukasza Józefa Kumeckiego, aktem notarialnym sporządzonym w dniu w kancelarii notarialnej not.                 jest podmiotem wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 3. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz terytorium innych państw.
 4. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
 5. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieoznaczony.
 6. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. Prawo o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 7. Adresem Fundacji jako osoby prawnej oraz adresem właściwym do doręczeń jest ul. Starowiślna 47/10, 31- 038 Kraków.
 8. Nazwa i symbole Fundacji, w szczególności elementy systemu identyfikacji graficznej Fundacji, korzystają z ochrony prawnej.

&2

Celem Fundacji jest:

 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza ochrona architektonicznych, krajobrazowych, archeologicznych i innych lokalnych dóbr kultury;
 2. Ochrona i podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz innych niematerialnych dóbr kultury;
 3. Wzmacnianie poczucia tożsamości i więzi emocjonalnych społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym;
 4. Rozpoznawanie, wzmacnianie i rozwijanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych społeczności lokalnej;
 5. Wspieranie rozwoju lokalnej kultury i sztuki oraz wszelkich działań twórczych;
 6. Tworzenie warunków do rozwoju ruchów artystycznych oraz zainteresowania wiedzą, kulturą i sztuką;
 7. Integracja społeczności lokalnej;
 8. Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań i wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
 9. Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań i wydarzeń edukacyjnych;
 10. Podejmowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw społecznych;
 11. Tworzenie form i przestrzeni do współpracy środowisk twórczych, biznesu
  i podmiotów publicznych;
 12. Stwarzanie warunków dla rozwoju twórczego i przedsiębiorczości;
 13. Inicjowanie, wspieranie i promowanie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej;
 14. Wspieranie i promowanie różnorodności form wyrazu kulturowego;
 15. Wspieranie i promowanie turystyki kulturowej;

&3

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. odnajdywanie, pozyskiwanie, rewitalizację i adaptację obiektów historycznych do współczesnych funkcji użytkowych;
 2. przekazywanie odrestaurowanych obiektów podmiotom zewnętrznym na działania służące realizacji inicjatyw lokalnych;
 3. dokumentację i inwentaryzację architektoniczną i konserwatorską obiektów pozyskanych przez Fundację;
 4. pozyskiwanie funduszy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
  w obiektach historycznych ze środków publicznych krajowych, zagranicznych i innych, w tym prywatnych;
 5. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji;
 6. prowadzenie doradztwa dla przedsiębiorców i innych inicjatyw lokalnych;
 7. współpracę z podmiotami, których cele statutowe pozostają zgodne z celami statutowymi Fundacji;
 8. współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury
  i sztuki;
 9. udostępnianie zasobów Fundacji do realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji przez podmioty zewnętrzne;
 10. tworzenie miejsc i warunków współpracy środowisk twórczych, biznesu i podmiotów publicznych;
 11. uczestnictwo w inicjatywach i wydarzeniach podmiotów zewnętrznych realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;
 12. wsparcie merytoryczne twórców, przedsiębiorców i inicjatorów innowacji, kultury i społecznych;
 13. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej;
 14. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami statutowymi Fundacji.
ROZDZIAŁ II

Majątek i dochody Fundacji

&4

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Fundusz założycielski wynosi 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych, na co składa się kwota 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej oraz kwota 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych przeznaczona na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.

&5

Dochody fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
 2. darowizn, spadków, zapisów;
 3. dotacji i subwencji oraz grantów;
 4. dochodów z majątku Fundacji.

&6

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

&7

Nie jest dopuszczalne:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w stałym związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • rczej i zarządzania
 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (kod PKD 2007: 71.1).
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (kod PKD 2007: 56.10).
 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (kod PKD 2007: 93).
 • Działalność fotograficzna (kod PKD 2007: 74.20.Z).
 1. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenie pracowników.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31. 12. 2017 r.
ROZDZIAŁ III

Organy Fundacji

Zarząd

&8

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji jest trzyosobowy, składa się z trzech członków Zarządu Fundacji.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Jako pierwszych funkcję członków Zarządu Fundacji na trzyletnią kadencję obejmują Fundatorzy: Julia Mazur- Żądło, Katarzyna Pałetko i Łukasz Józef Kumecki.
 5. Kolejni członkowie Zarządu Fundacji powoływani będą na trzyletnią kadencję przez Fundatorów, przy czym każdy z Fundatorów powołuje jednego członka Zarządu.
 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji.
 8. Dla skutecznego odwołania członka Zarządu lub odwołania Zarządu Fundacji w całości wymagane jest oświadczenie podpisane przez trzech Fundatorów. Na miejsce odwołanego członka Zarządu Fundator, który uprzednio powołał odwołanego członka Zarządu, powołuje kolejnego członka Zarządu w terminie 1 tygodnia od dnia odwołania.

&9

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 3. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
 4. Uchwalanie regulaminów,
 5. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innego organu, jeżeli taki organ zostanie powołany,
 8. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 10. Zarząd co roku, do dnia 30 stycznia, zobowiązany jest przekładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 11. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego. Zarząd może podjąć uchwałę o przyznaniu członkom Zarządu wynagrodzenia lub o przyznaniu im zwrotu kosztów związanych z pełnieniem obowiązków członka Zarządu. Uchwały w tym zakresie podejmowane są na zasadach określonych w § 10, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w tym zakresie wymagana jest pisemna zgoda trzech członków Zarządu.

 

Posiedzenie Zarządu

&10

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu ma prawo zwołać każdy członek Zarządu Fundacji, przesyłając pozostałym członkom Zarządu Fundacji informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości- listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał- zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 

Reprezentacja Fundacji

&11

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, wymagane jest łączne działanie trzech członków Zarządu Fundacji. 

ROZDZIAŁ IV

Działalność gospodarcza Fundacji

&12

 1. Fundacja może prowadzić w Polsce oraz w innych państwach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 • PKD 90.04.Z – DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH;
 • PKD 90.02.Z – DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH;
 • PKD 70.21.Z– STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATION) I KOMUNIKACJA;
 • PKD 70.22.Z – POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA;
 • PKD 68.Z – WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI;
 • 03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • Podklasa ta obejmuje:
  – konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.
 • 20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 71, 11, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
 • 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ

       NIESKLASYFIKOWANE

 • (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
 • niemieszkalnych
 • (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i
 • wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • (PKD 43.31.Z) Tynkowanie
 • (PKD 43.32.Z)Zakładanie stolarki budowlanej
 • (PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • (PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie
 • (PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych
 • (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (kod PKD 2007: 71.1).
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (kod PKD 2007: 56.10).
 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (kod PKD 2007: 93).
 • Działalność fotograficzna (kod PKD 2007: 74.20.Z).
 1. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenie pracowników.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31. 12. 2017 r.
ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

Zmiany w statucie

&13

Fundatorzy mogą jednomyślnie dokonywać zmian w niniejszym statucie. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.  

Likwidacja Fundacji

 1. W wypadkach przewidzianych w ustawie Zarząd podejmuje w drodze uchwały decyzję o likwidacji, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w tym zakresie wymagana jest pisemna zgoda trzech Fundatorów.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone w drodze uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Zarząd Fundacji

Mazur-Żądło Julia

Członek Zarządu

Tel:  +48 665 640 511

j.mazur@twierdza-krakow.org

Kumecki Łukasz

Członek Zarządu

Tel: +48 602 362 803

l.kumecki@twierdza-krakow.org

Pałetko Katarzyna

Członek Zarządu

Tel: +48 600 945 977

k.paletko@twierdza-krakow.org

Łukasz Bułka

Pełnomocnik Zarządu

Tel: +48 512 097 546

l.bulka@twierdza-krakow.org

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno.